SOLD No longer looking*** S&B 1-8x24 PM II ShortDot CC in Pantone